Vind leuke vakantiehuizen, appartementen en studio's aan de Belgische Kust te huur.
Zoek een vakantieverblijf in:
Verhuurt u één of meerdere vakantiehuizen ?
Meld je dan aan op Belgischekusttehuur.be.
Disclaimer www.belgischekusttehuur.be, www.vakantieverhuur.be

1. Whois;
De eigenaar van deze linkenwebsite is Internetbureau Acrona
BTW BE 0895.387.501
Aartrijkestraat 42, Torhout.
info@belgischekusttehuur.be

2 Doel en aangeboden diensten.
Het doel van deze site is plaatsing van advertenties en internetlinks mogelijk te maken, zoals een krant,  linkwebsite of advertentiesite dat doet. de eigenaar van deze site is geen reisbureau, verhuurkantoor of bemiddelaar voor vakantieverblijven. U kan dus niet via ons boeken of huren. Deze website biedt enkel een platform aan verhuurders of aangestelden van vakantieverblijvenen en recreatieve activiteiten om hun eigendom of in bewaring gegeven goed kenbaar te maken aan het publiek.

Bemiddelingen gebeuren enkel tussen de aanbieder van het vakantieverblijf en de mogelijke huurder.
Vanaf het ogenblik dat deze bemiddeling tot stand is gebracht valt alle aansprakelijkheid ten laste van de verhuurder of zijn aangestelde. De eigenaar sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de activitieten van een huurder/verhuurder van een vakantieverblijf of eigendom.

Informatie die wordt verstrekt binnen een advertentie is slechts indicatief en niet bindend.
De eigenaar is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van deze advertenties.

3. Verbintenissen van de adverteerder
De adverteerder moet meerderjarig zijn. Hij verbindt zich ertoe enkel goederen of diensten aan te bieden die te huur aangeboden mogen worden. Wat hij aanbiedt moet zijn eigendom of in bewaring gegeven zijn. De omschrijving van het aanbod moet zo nauwkeurig en correct mogelijk zijn. De aanbieder mag enkel foto’s, tekeningen of beschrijvingen plaatsen in zoverre geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten. De gebruikte beelden moeten het aangeboden product correct afbeelden. De aanbieder verbindt zich ertoe in alle opzichten alle wettelijke en reglementaire bepalingen strikt te eerbiedigen. De aanbieder verbindt zich ertoe de bieders correct te behandelen. De aanbieder kent de regelgeving voor verhuur van vakantiewoningen in het Vlaamse Gewest.

4.Verbintenissen
De eigenaar van deze vakantieverhuur website streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving maar kan nooit de juistheid van de berichtgeving op de site garanderen.
De eigenaar tracht de website en de diensten van deze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

5. Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheid voor de advertenties, artikels en de foto’s berust bij de adverteerder, auteur van het artikel of de maker van de foto.
Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks wordt aangeboden kan de eignaar-services op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

Fouten op onze pagina's ivm aangeboden vakantieverblijven vallen onder verantwoordelijkheid van de eigenaar van dit vakantieverblijf. Fouten kan hij melden via onze contactpagina's.

Vanaf 1 januari 2010 is er voor het aanbieden van vakantieverblijven in het Vlaamse gewest een meldingsplicht. Iedere eigenaar moet voor zijn eigen vakantieverblijf of vakantieverblijven daar aan voldoen.
Zie voor meer info naar de website van Toerisme Vlaanderen.

De eigenaar stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan de eigenaar aansprakelijk worden gesteld voor storingen, onderbrekingen, of welk technisch falen ook, evenmin als voor virussen of andere schadelijke elementen die door derden op de website werden geplaatst. Deze kunnen nooit leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van de webeigenaar.

6. Waarschuwing
De webeigenaar is op geen enkele manier betrokken bij de transacties tussen aanbieder en bieder of huurder. De eigenaar kan noch de betrouwbaarheid noch de identiteitsgegevens noch de leeftijd van aanbieder of de bieder, noch de ernst of de juistheid van zijn aanbieding of bod controleren, noch nagaan of een transactie correct wordt uitgevoerd. Elke gebruiker van deze site moet de nodige voorzichtigheid in acht nemen: hij heeft immers te maken met een mogelijk huurder die hij niet kent.

7. Weigering en stopzetting
De eigenaar mag zonder dat het dit moet motiveren, advertenties weigeren. De eigenaar kan op elk ogenblik advertenties stopzetten die niet beantwoorden aan de rubrieksomschrijving of waartegen inhoudelijk of vormelijk bezwaar bestaat; De eigenaar moet dergelijke weigering of stopzetting niet motiveren. De eigenaar heeft het recht deze website op elk ogenblik stop te zetten, zonder aan wie ook een vergoeding verschuldigd te zijn.

8. Copyright.
teksten, layout, afbeeldingen, scripts en andere items vallen onder de bescherming van auteursrecht, Wijzigingen van het geheel, of van een gedeelte, van deze site, in welke vorm of op welke manier ook zijn streng verboden. Geen enkele tekst, foto, tekeningen, grafieken of welk ander onderdeel ook uit deze website mag worden verspreid of op welke manier ook overgenomen, tenzij de eignaar hiervoor toestemming heeft verleend

9 Privacy

9.1. Registratie van persoonsgegevens
Bezoekers van deze website kunnen zich via de site aanmelden. Dit via de contact pagina's of knoppen. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door de eignaar opgenomen in haar klantenbestand.

9.2. Gebruik van gegevens voor interne doeleinden
Tenzij de gebruiker zich hiertegen verzet, kunnen zijn gegevens gebruikt worden om hem op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van de eigenaar (internet initiatieven, acties, en andere). Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden via contact; U kan op elk ogenblik uw registratiegegevens en dus ook dit verzetsrecht laten wijzigen.

9.3. Doorgeven van gegevens aan derden
Volgende gegevens zullen NIET doorgegeven worden aan andere bedrijven of websites waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats.
Gegevens worden NIET zonder uw persoonlijke toestemming doorgegeven aan derden.

9.4. Cookies
Bij internetbezoek plaatst de eigenaar cookies op de computer van de bezoeker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als u naar deze website surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd. Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt; bedoeling is dan, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en adverteerders te informeren.

9.5. Opmerking
Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op:
........ 

Voor meer algemene informatie kan u steeds de Commisie voor de bescherming van de levenssfeer bij het Ministerie van Justitie (http://www.privacy.fgov.be)


10. Klachtenmelding
De eigenaar komt niet tussen in geschillen tussen aanbieder en huurder.
Indien u een aanbieding op deze website ongepast vindt kan u dit doorgeven aan de beheerders van deze website via de knop “contact”.
De eigenaar behoudt zich het recht voor aan een klacht gevolg te geven of dat niet te doen.

11. Betalingsvoorwaarden
Advertenties zijn enkel betaalbaar via Overschrijving of Pay-Pal. (http://www.paypal.be)
Bij niet-betaling op de vervaldag heeft de eigenaar het recht de nog lopende advertenties op te schorten, zonder opzegging of vergoeding, en met het behoud van al haar rechten. In geval van betalingsachterstand is verschuldigd, van rechtswege en zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is, de intrest aan de wettelijke rente verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het totale factuurbedrag.

12. Linken naar deze website
het is de gebruiker van deze website toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever een koppleing aan te brengen tussen uw site en deze site van de eigenaar.


13. Geschillen en rechten
Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken ; Belgisch recht is van toepassing.